ಮೌನ ಮಾತಾದಾಗ

ವಾರೆ ವ್ಹಾ…..| ಸುಬ್ಬಪ್ಪನ ರಥೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಲ ತೇರಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು… ! |

ಮುಗಿಲ ಮಾರಿಗೆ ರಾಗರತಿಯಾ.. ಮುಗಿಲ ಮಾರಿಗೆ ರಾಗರತಿಯಾ.. ನಂಜ ಏರಿತ್ತಾ…ಆಗ ಸಂಜೇ ಆಗಿತ್ತಾ ಆಗ ಸಂಜೇ ಆಗಿತ್ತಾ… ನೆಲದ ಅಂಚಿಗೆ…

Read More