ಚಿಂತನ

ಚಿಂತನ

…ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ದಿನಗಳು ಸಂಕಟಗಳು, ನೋವುಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. “ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು…

Read More

ಚಿಂತನ

…. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ: ಆಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ:ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದುವಿರಿ – ಸ್ವಾಮಿ ಸುಖಬೋಧಾನಂದ…